23948sdkhjf

Livsmedelsföretagen: Satsa mer på livsmedelsforskning

Staten satsar alldeles för lite på forskning och innovation inom livsmedelsområdet. Det menar Livsmedelsföretagen som menar att Sverige riskerar att tappa sin position som en världsledare inom hållbar livsmedelsproduktion.

Inför regeringens forsknings- och innovationspolitiska proposition 2024 har Livsmedelsföretagen lagt fram tolv förslag på statliga satsningar inom fyra områden av särskilt stor betydelse för svensk livsmedelsproduktion. De fyra områdena är riktade finansieringssatsningar, stärkt innovationssystem, ökad internationalisering och stärkt högre utbildning.

Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen, menar att en långsiktig forskningssatsning på livsmedelsområdet är ett måste för att Sverige ska uppnå målen i regeringens livsmedelsstrategi, målen i Parisavtalet, FN:s globala mål för hållbar utvecklingen och EU:s färdplan för klimatet.

– Jämfört med många av våra främsta konkurrentländer satsar vi idag förhållandevis lite på livsmedelsforskning och -innovation. Den låga nivån av statliga forsknings- och innovationssatsningar, i kombination med generellt högre kostnader för att producera livsmedel, gör att vi riskerar att tappa vår position som en världsledare inom hållbar livsmedelsproduktion. Men med rätt sorts satsningar, till exempel de vi föreslår i detta inspel, kan Sverige bli ett globalt föredöme inom hållbar livsmedelsproduktion, samtidigt som vi framtidssäkrar livsmedelsindustrins konkurrensförmåga och krisberedskap, säger Björn Hellman, i en kommentar.

Livsmedelsföretagens 12 förslag

 • En ny och större statlig satsning på innovation hos Vinnova, riktad mot livsmedelsindustrin och handelsledet på minst 125 miljoner kronor per år.
 • Säkerställ fortsatta satsningar på Nationella forskningsprogrammet för livsmedel för att säkra kontinuiteten i den forskning som bedrivs inom ramen för programmet.
 • Stärk den nationella myndighetssamverkan kring livsmedelsforskning och -innovation genom att inkludera livsmedelskedjans branschorganisationer och Sweden Food Arena i samverkan.
 • Öka nyttiggörande av forskningsresultat i livsmedelsbranschen genom en statlig satsning som innefattar ett årligt anslag till Sweden Food Arena på 20 miljoner kronor.
 • Intensifiera satsningarna på ett samordnat regionalt innovationsstöd mellan nationella och regionala aktörer med fokus på företagens behov.
 • Utveckla och tillgängliggör test- och demoanläggningar med relevans för företag inom livsmedelskedjan genom att Vinnova får i uppdrag att kartlägga utbudet av test- och demoanläggningar och skapa underlag för förslag till åtgärder hur utbudet kan stärkas och Myndigheterna och RISE får i uppdrag att utveckla nya insatser för att stödja och finansiera företagens användning av och expertstöd vid test- och demoanläggningar.
 • Stärk institutssektorn genom att ge den tillräcklig och jämfört med idag ökad statlig basfinansiering tillsammans med ett tydligt formulerat uppdrag med fokus på att stödja industriföretag.
 • Ge RISE ekonomiska förutsättningar för att delta i och koordinera EU-projekt samt stärk företagens möjligheter att aktivt ta del i EU-projekten.
 • Ge Sweden Food Arena medel och uppdrag att vara behovsformulerande aktör gentemot EU:s kommande satsningar på innovation och forskning.
 • Ge Universitetskanslerämbetetet (UKÄ) nationellt ansvar för livsmedelsinriktade universitets- och högskoleutbildningar.
 • Avsätt särskilda medel för utveckling av livsmedelsinriktade universitets- och högskoleutbildningar.
 • Stärk forskarskolan LiFT genom att ge Formas i uppdrag att ge statlig långsiktig medfinansiering med 3 miljoner per år.

Livsmedelsföretagen

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11