23948sdkhjf

Cookies och personuppgiftspolicy

Uppdaterad 202103-23

Nordiske Medier är en del av Det Nordjyske Mediehus. Det Nordjyske Mediehus (”vi”, ”oss”, ”vår”, ”Nordiske Medier”) strävar efter att skapa total trygghet för dig när du använder våra digitala tjänster och produkter. Vi har klara verksamhetsdirektiv om att använda dina personuppgifter ansvarsfullt och med respekt för din integritet, och naturligtvis även i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, inklusive Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (allmän dataskyddsförordning).

1. Kontaktuppgifter
Vi är personuppgiftsansvariga i relation till den insamling och behandling av personuppgifter som sker vid användningen av våra digitala tjänster. Om du har frågor, vänligen kontakta:

Nordiske Medier Stockholm AB
Sundbybergsvägen 1
171 73 Solna
E-mail: persondata@nordiskemedier.se
Telefon 08-670 41 00
Org.nr. 556259-1197

2. Insamling av dina personuppgifter
Vi samlar in ett antal uppgifter om dig och din användning av våra digitala tjänster för de ändamål som framgår i avsnitt 3 nedan.

De uppgifter vi samlar kan delas in i två kategorier:

 • a. uppgifter som du aktivt ger till oss, inklusive när du anmäler dig till våra nyhetsbrev, skapar en profil, deltar i en tävling, tecknar en prenumeration, köper produkter/tjänster eller på annat sätt kommunicerar med oss,
 • b. uppgifter som automatiskt samlas in vid bruk av våra digitala tjänster, inklusive IP-adresser, information om typ av webbläsare och vilka sidor du har besökt (vanligtvis via cookies).

3. Användning av dina personuppgifter
Vi använder dina personuppgifter enbart för följande ändamål:

 • a. för att kunna leverera önskade tjänster eller produkter, exempelvis prenumerationsprodukter,
 • b. för att kunna kommunicera med dig, exempelvis vid ändringar i våra användarvillkor eller när du kontaktar vår kundservice med frågor angående våra produkter och tjänster,
 • c. för att hjälpa oss att bättre förstå om våra digitala tjänster blir använda samt för att kunna förbättra och utveckla dessa, inklusive för statistiska ändamål samt för test av nya system och processer,
 • d. för att säkra driften av våra digitala tjänster, inklusive våra hemsidor,
 • e. för att skicka nyheter, specialerbjudanden och annan marknadsföring via e-mail, telefon och/eller textmeddelanden, men bara i den omfattning du har samtyckt till,
 • f. för att målgruppsanpassa bannerannonsering på våra digitala tjänster med avsikt att göra de visade bannerannonserna mer relevanta för dig samt för att kunna dokumentera värdet av annonsvisningarna på våra digitala tjänster,
 • g. för att förebygga, upptäcka och utreda bedrägerier eller annan olovlig aktivitet, och
 • h. för att uppfylla våra juridiska skyldigheter och för att kunna dokumentera, utöva och försvara lagliga rättigheter.

I relation till punkterna a/d (drift), c (analys) och e/f (annonsering) använder vi cookies. Du kan läsa mer om vår användning av cookies i avsnitt 8 längre fram.

I relation till e (annonsering) använder vi förutom cookies de uppgifter som du ger oss i samband med att du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller skapar en profil, inklusive demografiska uppgifter, för att göra innehållet i vår annonsering mer relevant.

4. Överföring av personuppgifter till tredje part

Vi kan föra över dina personuppgifter till de kategorier tredje parter som framgår nedan:

 • a. tjänsteleverantörer som hjälper till att underhålla våra verksamheter, inklusive webbhotell, mjukvaruleverantörer, analysverktyg etcetera,
 • b. tredje parter som levererar produkter eller tjänster i samband med event som vi arrangerar,
 • c. offentliga myndigheter, men bara i de fall det är påkallat enligt lag, domstolsbeslut eller om det är nödvändigt för att dokumentera, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter,
 • d. våra företag inom koncernen,
 • e. våra rådgivare, inklusive revisionsbyråer och advokatbyråer, och
 • f. andra tredje parter om du samtycker därtill eller i samband med fusion, uppdelning eller försäljning som involverar samtliga eller delar av vår verksamhet eller tillgångar.

5. Överföring av dina personuppgifter utanför EU/EES

Några av de tredje parter som vi överför personuppgifter till kan vara placerade utanför EU/EES.

När vi överför dina personuppgifter till länder utanför EU/EES, som inte har adekvat dataskyddsnivå i förhållande till dataskyddsförordningen kommer vi alltid att se till att de nödvändiga säkerhetsföreskrifter som krävs för att skydda dina personuppgifter är på plats. Överföring görs endast på grundval av EU-kommissionens standardkontrakt eller ”EU-US Privacy Shield”-certifiering (relevant enbart i förhållande till USA). Om du önskar ytterligare information om hur dina personuppgifter skyddas är du välkommen att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnitt 1.

6. Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i överensstämmelse med denna personuppgiftspolicy, eftersom det är nödvändigt för:

 • a. att ingå eller uppfylla ett avtal med dig, inklusive att tillhandahålla de tjänster och den service som du har efterfrågat samt för att hantera dina betalningar,
 • b. att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, inklusive i relation till årsredovisning och bokföring,
 • c. att främja våra berättigade intressen, inklusive sådant som rör drift och utveckling av våra digitala tjänster, marknadsföring (exempelvis utskick av nyhetsbrev) övrig kommunikation med dig (exempelvis för att svara på förfrågningar) samt för att förebygga, upptäcka och utreda bedrägerier eller annan olovlig aktivitet.

Vi behandlar också dina personuppgifter, när du har samtyckt till detta, bland annat för att kommunicera med dig i samband med specialerbjudanden, tävlingar, nyheter om våra tjänster och produkter och annan marknadsföring (anpassat för den enskilde användaren) på våra egna eller våra tredje parters vägnar.

7. Skydd och lagring av dina personuppgifter

Vi tar din säkerhet på stort allvar och vill alltid se till att nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsföreskrifter är implementerade för att skydda dina personuppgifter mot icke auktoriserad eller olovlig behandling samt mot förstörelse, förlust, ändring, missbruk eller offentliggörande. Vi lagrar dina personuppgifter på datorer med begränsad åtkomst, som är placerade i övervakade lokaler, och våra säkerhetsföreskrifter kontrolleras löpande för att avgöra om de personuppgifter vi behandlar hanteras på ett försvarbart sätt och i enlighet med dataskyddsförordningen.

De personuppgifter som vi samlar in om dig kommer att bli lagrade i enlighet med tabellen nedan, om inte längre lagring krävs enligt lag:

PersonuppgifterLagringsperiod
Personuppgifter som mottagits med avsikt att ingå eller uppfylla ett avtal med dig, inklusive i samband med att du skapar en profil på vår hemsida eller beställer en prenumeration.Upp till 3 år efter att avtalet uppfyllts eller så länge lagring krävs enligt lag (exempelvis för att leva upp till kraven i bokföringslagen).
Personuppgifter som samlats in i samband med genomförande av event3 år efter det senaste deltagandet i eventen.
Personuppgifter mottagna med avsikt att skicka ut nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial.Fram till att ditt samtycke dras tillbaka eller att personuppgifterna inte använts av oss under 1 år.
Personuppgifter som erhållits i samband med annan korrespondens såsom serviceförfrågningar etc.Fram till dess att din förfrågan är färdigbehandlad och det inte längre finns grund att tro att det kommer att uppstå behov av ytterligare korrespondens.
Personuppgifter insamlade vid användning av cookies – exempelvis via Google Analytics.Upp till 3 år. Konsekvenser av radering av personuppgifter enligt ovan.

8. Cookies

Förstapartscookie
En cookie kan innehålla text, tal eller exempelvis ett datum och är i grunden en fil som är lagrad på din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Det är inte ett program och kan inte innehålla virus. Eftersom cookien befinner sig hos dig är det alltid möjligt för dig att titta på, ändra eller ta bort dessa cookies. Det gör du i dina webbläsarinställningar.

Vi använder cookies till statistik och analys och till basal funktionalitet på sajten. De hjälper oss att göra våra produkter bättre genom att öka användarkännedomen. Här samlar vi in information om när och hur länge du besöker en hemsida, vilka och hur många sektioner, artiklar och andra produkter du besöker, om din dator har besökt oss förut, vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder, IP-nummer, vilka annonser du ser och så vidare. Med din tillåtelse använder vi även den insamlade informationen till att målanpassa vår direkta marknadsföring till dig. Därtill använder vi också informationen mer allmänt för att dokumentera och klarlägga värdet av annonsvisningarna för våra annonsörer.

Vid allmänt bruk av Nordiske Mediers hemsidor, där man inte använder formulär för att inmatning av exempelvis namn och adress, använder hemsidorna enbart cookies. Om du ger ytterligare upplysningar, till exempel i samband med skapandet av ett login, sker en samkörning som ger Nordiske Medier möjlighet att göra ditt erbjudande mer individanpassat. Denna samkörning kan bara göras av Nordiske Medier, och inte av våra partners. Samtliga bolag i Det Nordjyske Mediehus kan använda sig av uppgifterna, även om det är få medarbetare som i realiteten kan se och avkoda dem.

Dessa cookies kallas förstapartscookies och sätts av Nordiske Medier.

Tredjepartscookies
Nordiske Medier har även en rad samarbetspartner som sätter cookies – således tredjepartscookies. Det kan handla om annonsörer, mediebyråer, annonsnätverk och andra tjänster (till exempel Facebook) som sätter dessa cookies.

Syftet med tredjepartscookies är att säkra leverans av målgruppsanpassade onlineannonser och att säkra funktionaliteten i de tjänster som våra sajter erbjuder. Vid enkätundersökningar, analyser och liknande sätts cookies med syfte att registrera ditt svar och därmed undvika att du får samma frågeformulär igen.

Informationen som erhålls via cookies lagras i våra system – internt eller hos våra partners. Vi har ingått biträdesavtal med våra partners som därmed också är förpliktade att skydda personuppgifterna. Vi överför/byter inte uppgifter med aktörer som vi inte har EU-giltiga personuppgiftsavtal med.

9. Dina rättigheter

Du har enligt Dataskyddsförordningen ett antal rättigheter i anslutning till vår behandling av dina personuppgifter:

 • a. Rätt att se personuppgifterna (insynsrätt)
  Du har rätt få insyn i de uppgifter om dig som vi behandlar samt ytterligare ett antal uppgifter.
 • b. Rätt till korrigering (rättelse)
  Du har rätt att få oriktiga uppgifter om dig själv rättade.
 • c. Rätt till radering
  I särskilda fall har du rätt att få uppgifter om dig raderade, innan tiden för den allmänna raderingen infaller.
 • d. Rätt till begränsning av behandling
  Du har vid vissa tillfällen rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsade. Om du har rätt till begränsad behandling får vi framgent endast behandla uppgifterna – med undantag för lagring – med ditt samtycke eller där rättsliga krav kan fastslås, göras gällande eller försvaras, eller för att skydda en person eller viktiga samhällsintressen.
 • e. Rätt till invändningar
  Du har vid vissa tillfällen rätt att invända mot vår eller lagenlig behandling av dina personuppgifter. Du kan också invända mot att dina uppgifter behandlas för direkt marknadsföring.
 • f. Rätt att överföra uppgifter (dataportabilitet)
  Du har vid vissa tillfällen rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att utan hinder få dessa personuppgifter överförda från en personuppgiftsansvarig till en annan.
 • g. Rätten att återta samtycke
  Du har rätt att när som helst dra tillbaka ett eventuellt samtycke, som ligger till grund för behandlingen av dina personuppgifter. I vissa fall kan detta kräva att du själv aktivt tar bort ditt login och raderar eventuella cookies i din webbläsare.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du också rätt att lämna in ett klagomål hos Datainspektionen. Du hittar Datainspektionens kontaktuppgifter på www.datainspektionen.se.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datainspektionens vägledning om de registrerades rättigheter, som du också hittar på www.datainspektionen.se

Om du vill använda dig av dina rättigheter kan du kontakta oss via persondata@nordiskemedier.se eller via kontaktuppgifterna i avsnitt 1. Om du önskar ändra dina kontaktuppgifter kan du göra det genom att gå ned till botten på de dagliga/veckovisa nyhetsbrev som du får från oss. Därifrån kan du gå vidare via länken ”Uppdatera dina uppgifter”.

10. Ändringar i denna personuppgiftspolicy
Denna policy för personuppgifter kommer löpande att uppdateras på vår hemsida.

Sänd till en kollega

0.015